Category Archives: News

Eesti Pandipakend Eesti Pandipakend

CoreGrow kaasas Eesti Pandipakendile 1,07 miljonit Eurot

CoreGrow juhtimisel kaasas OÜ Eesti Pandipakend enam kui 1,07 miljonit Eurot toetust Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt rahastatavast ettevõtete ressursitõhususe meetmest. Investeeringu tulemusena tekib Eestis võimekus siin tekkinud PET-jäätmeid kohapeal ringlusse võtta selliselt, et neid saab kasutada uute, toiduainetööstusele sobilike pakendite tootmiseks. Selleks toodetakse PET-jäätmetest kõrgekvaliteedilist helvest, mida kohalikud tootjad saavad kasutada oma toodetes.

praktika_pilt praktika_pilt

Tule CoreGrow ärikonsultandiks!

CoreGrow OÜ on teadus- ja arendustegevuse juhtimise ettevõte, mis aitab teistel ettevõtetel leida lahendusi kasvamiseks. Meie klientideks on peamiselt väikese ja keskmise suurusega cleantech ja IKT ettevõtted, aga ka kiirele arengule ja kasvule suunatud tööstusettevõtted. Otsime oma meeskonda ärikonsultanti, kes otsib uusi väljakutseid, tunneb valdkonna vastu suurt huvi ning soovib oma oskusi arendada.

Kui…
• Oled kõrgharidusega;
• Huvitud ärikonsultatsioonist ning oled tugevate analüütiliste võimetega (kasuks tuleb töökogemus analüüsi või konsultatsiooni valdkonnas);
• Hindad töös kvaliteeti ja maksimaalset pingutust;
• Oled iseseisev, julged otsustada ja oled valmis võtma vastutust;
• Jagad arvamust, et majanduskasv saab tulla vaid läbi targa ettevõtluse;
• Soovid töötada sisuliste väljakutsetega ja lahendada reaalseid probleeme

… siis oled just Sina õige inimene kandideerima CoreGrow ärikonsultandiks!

Ootame Sinult ülesannete täitmist järgmistes valdkondades:
• Rahastustaotluste ja investeeringuanalüüside koostamine;
• Äri- ja turuanalüüside elluviimine;
• Panustamine müüki ja seda toetavate materjalide väljatöötamisse;
• Panustamine teenuste väljaarendamisse ja tööprotsesside täiendamisse.

Pakume:
• Konkurentsivõimelist töötasu vastavalt võimetele ja vastutusele;
• Mitmekesist tööd ning häid arenguvõimalusi;
• Võimalust töötada tuntud Eesti ettevõtetega;
• Head töökeskkonda noores, sõbralikus ja ambitsioonikas kollektiivis Tartu Teaduspargis.

Huvi korral edasta oma CV koos lühikese motivatsioonikirjaga hiljemalt 8. jaanuariks!

Kontakt ja lisainfo: kai.tiitsaar@coregrow.eu

nihujarve nihujarve

Elektrilevi rajas CoreGrow juhtimisel kolm uut off-grid elektrijaama

Suur osa Eestist on hajaasustatud, kusjuures elektrivõrk on ajalooliselt endiselt üles ehitatud ajast, mil maapiirkondade asustustihedus oli märkimisväärselt suurem. Kuna suurem osa jaotusvõrgust on amortiseerumas, seisab Elektrilevi silmitsi märkimisväärse väljakutsega: kuidas tagada maapiirkondades energiavarustus, kuid samas vältida üleliigseid võrguinvesteeringuid.

Lahenduseks on uue põlvkonna hajaenergeetika tehnoloogiad, mis võimaldavad ehitada kohapealse tootmisvõimekuse ning vähendada seeläbi traditsiooniliste jaotusvõrgu investeeringute mahtusid. Tulemuseks on kvaliteetne varustuskindlus maapiirkonna tarbijatele ja samas ka märkimisväärselt väiksemad investeeringukulud.

Üheks niisuguseks lahenduseks on off-grid ehk juhtmevaba võrguühenduse tehnoloogiad, mille tasuvust ja tehnilist töökindlust Elektrilevi katsetab. CoreGrow partner Mart Moora juhtis Elektrilevi pilootprojekti, mille raames ehitati kolm off-grid pilootjaama ning valmistati ette Elektrilevi äriprotsessid täiemahuliseks off-grid lahenduste pakkumiseks.

Lisainfo:
CoreGrow OÜ – Mart Moora +372 514 9962

image4 image4

CoreGrow ja Piksel töötasid välja lahenduse puuetega inimeste transporditeenuse korraldamiseks Tallinnas

CoreGrow eksperdid Lauri Antalainen ja Kai Tiitsaar viisid koostöös Piksel OÜ-ga läbi Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteemi (PIT2) eel- ja ärianalüüsi. Kaheksa kuud väldanud töö käigus kaardistati tänased puuetega inimestele osutatavate transporditeenuste protsessid ning selgitati välja kõigi teenusega seotud osapoolte vajadused. Selleks küsitleti puuetega inimesi ja nende esindajaid, teenuseosutajaid, linnaametnikke ja riigiametnikke. Tänase olukorra kriitilise analüüsi ning huvigruppide vajadusi arvestades töötati välja uued protsessid, kirjeldati uus lahendus ning koostati lähteülesanne süsteemi arenduse tellimiseks.

Uue süsteemi kasutuselevõtul saavad puuetega inimesed võimaluse taotleda teenuseid üle interneti, kaotades vajaduse teenuste taotlemiseks linnaosavalitsusse või Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse sõitmiseks. Mugavamaks, kiiremaks ja lihtsamaks muutub ka teenuste tellimine ning arvestuse pidamine osutatud ja saadud teenuste mahtude kohta. Aruandlus muutub automaatseks ning kogunevad andmed võimaldavad teha edasisi otsuseid teenuste paremaks ja efektiivsemaks muutmiseks.

Lisainfo:
CoreGrow OÜ – Lauri Antalainen +372 502 6333
Piksel OÜ – Indrek Sander +372 509 3584

image1 image1

CoreGrow viis läbi Terviseameti järelevalve infosüsteemi eel- ja ärianalüüsi

Aprillist augusti lõpuni viisid CoreGrow spetsialistid Lauri Antalainen, Mart Moora ja Kai Tiitsaar ning Piksel OÜ ekspert Indrek Sander Terviseameti tellimusel läbi ameti järelevalve infosüsteemi eel- ja ärianalüüsi. Analüüsi käigus kaardistati protsessid kuues järelevalve valdkonnas, tuvastati nende protsesside kitsaskohad ning võimalused tööprotsesside optimeerimiseks. Analüüsi tulemusena loodi asjakohase ja kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi rakendava infosüsteemi kirjeldus.

Protsessi käigus intervjueeriti ka Terviseameti partnereid teistest riiklikest järelevalveorganitest ning Terviseameti poolt kogutava info kasutamisega seotud institutsioonide esindajaid. Tegevuse käigus tuvastati mitmeid ühiseid huvisid ja vajadusi täiendavaks infovahetuseks. CoreGrow poolt kirjeldatud süsteemi väljaarendamine ja kasutusele võtmine võimaldab järelevalvetegevusi ellu viia senisest märksa efektiivsemalt ja väiksema kuluga ning loob eeldused tõhusamaks ametkondadevaheliseks koostööks.

estronics-logo estronics-logo

CoreGrow juhtimisel kutsuti ellu targa elektroonika ekspordiklaster ESTRONICS

Eesti targa elektroonika ekspordi klaster ESTRONICS tegutseb eesmärgiga viia Eestis arendatud elektroonikatooted maailmaturule. Klastri partnerid katavad kogu toote elutsükli alates disainist kuni lõpptoote turustamise ja masstootmiseni. Seeläbi suudetakse katta kogu tarneahelat ja konkureerida rahvusvaheliste kontsernidega.

Ettevõtetest kuuluvad klastrisse Artec Design, CoreGrow, Estrotech, advokaadibüroo GLIMSTEDT, Interconnect Product Assembly, Krakul, Rantelon, Teadusmosaiik, TECH Group, Tehnolabor, THE Systems, Thinnect, Wazombi Labs.

Teadusasutustest on kaasatud Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, kus asub parim elektroonikaalane kompetents ning Eesti Kunstiakadeemia, kes pakub klastri partneritele eelkõige tootearenduse ja disainialast ekspertiisi.

CoreGrow juhtis initsiatiivi algatamist ja klastri arendamiseks enam kui 476 000 Euro suuruse toetuse kaasamist. Klastri sisulises juhtimises panustab CoreGrow müügi- ja turunduse ning ühiste tootearendusprojektide meeskondades.

Winnovate_LOGO Winnovate_LOGO

Winnovate projekti tulemusena käivitati üle kümne rahvusvahelise arendusprojekti

CoreGrow ja läti ettevõtte Baltic Consulting-u koostöös algatatud Winnovate projekti tulemusena algatati enam kui kümme rahvusvahelist koostööprojekti Soome, Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Norra ja Taani ettevõtete osalusel. Projektid on seotud puhaste tehnoloogiate, energeetika, transpordi ja biotehnoloogia valdkondadega.

Ühisprojektide sisu ja esialgsed koostöökokkulepped vormiti töötubades, mis viidi läbi Helsinkis, Riias ja Tallinnas.

Winnovate formaadis ellu viidud töötubade formaat tõestab, et Põhjala ja Baltikumi regioonides on mitmeid väljakutseid, mille lahendamine eeldab rahvusvaheliste meeskondade moodustamist. CoreGrow osaleb hea meelega ka tulevikus sarnast tüüpi initsiatiivides.

Lisainfo:
CoreGrow OÜ – Siim Soplepmann +372 5345 4321

h2020 h2020

Tartu Ülikool kaasas CoreGrow juhtimisel Horizon 2020-st enam kui 1 mEUR

CoreGrow juhtimisel koostati Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudile edukas Horizon 2020 projekti taotlus väärtuses üle 1 miljoni Euro. Projekti partneriteks on Oxfordi Ülikool Suurbritannias ning KU Leuven-i Ülikool Belgias.

Eduka rahakaasamise tulemusena avaneb partnerülikoolide teadlastel, doktorantidel ning õppejõududel võimalus edendada teaduskoostööd maailma tunnustatuimate reproduktiivmeditsiini valdkonna teadusrühmadega.

Winnovate_LOGO Winnovate_LOGO

WINNOVATE projekti raames toimunud esimene töötuba on edukalt läbi viidud

WINNOVATE projekt viiakse läbi Põhjamaade ja Balti riikide mobiilsusprogrammi raames, mille peamiseks eesmärgiks on luua rohelise sektori oluliste tegutsejate võrgustik Põhjamaade ja Balti regioonis. WINNOVATE projekti eesmärgiks on koostöös teiste projekti partneritega võtta sihikule rahvusvahelised (Horisont 2020, Eureka Eurostars, jt) ja regionaalsed (Euroopa Majanduspiirkonna toetused) innovatsiooniprogrammid, koostööl põhinevad teaduse, arenduse ja innovatsiooni (RD&I) ning koordineerivate ja toetavate tegevuste (CSA) projektid. Kogu projekt kestab 01.12.2014 kuni 30.09.2015.

CoreGrow meeskond viis edukalt läbi WINNOVATE projeti raames toimunud tööta, mille teemaks oli TRANSPORT ja TARGAD LINNAD. Töötoa eesmärgiks oli ideede arendamine projekti kontseptsioonideks, mida seejärel arendada edasi rahastustaotlusteks rahvusvahelistesse innovatsiooniprogrammidesse (sh Horizon2020 ja Interreg). Lisaks projektiideede arendamisele on töötubade ülesandeks konsortsiumiliikmete vahel tugeva partnervõrgustiku loomine ning anda põhjalik ülevaade H2020 toetusmeetmest ja juhistest, kuidas koostada edukat taotlust.

Transpordi ja targa linna teemaline töötuba toimus 2-3. juunil Tallinnas Mektory Innovatsiooni -ja ettevõtluskeskuses. Kahel päeval toimunud töötoast võtsid osa erinevate organisatsioonide esindajad Eestist, Lätist, Rootsist, Soomest ja Taanist.

Esindatud olid järnevad organisatsioonid:

Eesti: CoreGrow, Eesti Merekool, Positium LBS, Tartu Linnavalitsus, Valga Linnavalitsus
Läti: Baltic Consulting, Rail Baltica, Läti Transpordiministeerium, Cesise Linnavalitsus
Rootsi: Euroclas, Västerås Railway Cluster, LearnWell
Soome: Lahti Regional Development LADEC
Taani: UConnect / Lyngsoe Systems

Projekti raames on planeeritud kokku neli erineva valdkonna töötuba. Järgmine, ENERGIA JA CLEANTECH-i teemaline töötuba viiakse läbi Helsingis 25.-26. augustil.

Rohkem infot projekti ja töötubade kohta leiate WINNOVATE-i kodulehelt ning projektijuhilt Siim Soplepannilt. (siim.soplepmann@coregrow.eu)

ajujaht ajujaht

CoreGrow klient võitis Ajujahi konkursi!

CoreGrow klient Jiffi valiti ettevõtluskonkursi Ajujaht 2015 finaalis võitjaks! Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss, mida korraldatakse juba viiendat aastat. Tänavu konkureeris Ajujahi üldvõidule enam kui 300 äriideed.

Jiffi arendab automaatset käed-vaba mobiilset piletisüsteemi, mis vabastab reisijad tüütutest piletite ostu- ja valideerimistegevustest, pakkudes samas transporditeenuse operaatoritele väärtuslikke andmeid reisijate sõitude alg- ja lõpp-peatuste kohta ning võimaldades optimeerida liinivõrku ja pakkuda reisijatele paremat teenust. Tänu ühissõidukisse paigaldatud Bluetooth Low Energy (BLE) tehnoloogial töötavatele sensoritele tunneb nutitelefoni paigaldatud rakendus ära, millises peatuses reisija bussi sisenes ja millises väljus. Sõidu registreerimine toimub automaatselt ning selleks puhuks ei ole vaja telefoni isegi taskust välja võtta.

CoreGrow aitas Jiffi meeskonnal uuenduslikku äriideed valideerida, välja mõelda äristrateegiat ja -mudelit ning luua kontaktid potentsiaalsete klientidega Soomes, Rootsis ja teistes riikides.
Soovime Jiffi meeskonnale õnne tähelepanuväärse tunnustuse eest ning edukat koostöö jätkumist edaspidiseks.

Pildil Jiffi võidukas meeskond.
Pildi autor: Ajujaht

founderinstitute founderinstitute

FounderInstitute Tallinna esimene klassi lõpetas viis iduettevõtjat

Läbi aegade esimene FounderInstitute’i (FI) programm Balti riikides on edukalt lõppenud.
Founder Institute on maailma suurim ettevõtjatele suunatud koolitus ning start-up firmade käivitamise programm, mis aitab edasipüüdlikel uutel ettevõtjatel üle maailma alustada jätkusuutlike tehnoloogiaettevõtteid. Meie partner, Lauri Antalainen, on FounderInstitute Tallinn direktor.
Iduettevõtjate instituudi neljakuuline semestri jooksul tehti praktilist tööd, mis hõlmas endas õpingute käigus idufirma loomist ning selle edasiarendamist õppetööst omandatud info, praktiliste ülesannete ning mentorite võrgustikult saadud tagasiside põhjal. Programm õnnestus edukalt lõpetada viiel Founderil, kes jätkavad tööd oma iduettevõttega. Rohkem infot FI esimese lennu tegemistest Baltimaades leiate siit.
FounderInstitute Tallinn teine klass alustab eeloleval sügisel. Eelinformatsiooni saamiseks võib juba praegu pöörduda Lauri Antalaineni poole (lauri@coregrow.eu) ja lugeda FI kodulehelt.

Pildil FI esimese klassi lõpetajad koos korraldajatega.
Pildi autor: Eesti Arengufond

Winnovate_LOGO Winnovate_LOGO

CoreGrow meeskond käivitas edukalt rahvusvahelise WINNOVATE projekti

CoreGrow meeskond on edukalt käivitanud WINNOVATE projekti Põhjamaade ja Balti riikide mobiilsusprogrammi raames, mille peamisteks eesmärkideks on luua rohelise sektori oluliste tegutsejate võrgustik Põhjamaade ja Balti regioonis. Projekti eesmärgiks on koostöös teiste projekti partneritega võtta sihikule rahvusvahelised innovatsiooniprogrammid nagu näiteks Horisont 2020, Eureka Eurostars ning teised regionaalsed innovatsiooniprogramid nagu näiteks Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EEA Grants) ning koostööl põhinevad teaduse, arenduse ja innovatsiooni (RD&I) ning koordineerivate ja toetavate tegevuste (CSA) projektidega.

Projekt koosneb kahest etapist:

Etapp 1 (detsember 2014-aprill 2015) on mõeldud peamiste rohelise tehnoloogia valdkonnas tegutsejate kaardistamiseks ning nende oskuste, võimekuse, plaanide ning ootuste määratlemist lähiajal avatavate sobilike innovatsioonifondide (2015-2016) suhtes.

Etapp 2 (mai-september 2015) on mõeldud rohelise tehnoloogia sektori tegutsejate vahel võrgustiku loomiseks ning koostöö vormimiseks RD&I ja CSA projektide raames läbi töötubade ning seminaride korraldamise.

Meie partnerid Mart ja Siim külastasid projekti raames detsembris Helsingit.
2015. aasta alguseks on planeeritud kohtumised projektipartneritega Norras, Taanis ja Soomes.

n3 n3

Allan kohtus Saksamaal Nobeli preemia laureaatide ning Angela Merkeliga

Nobeli preemia laureaadid kohtusid 16-23. augustil Lindaus, Lõuna-Saksamaal, noorte teadlastega üle maailma. Allan Teder osutus Eestist ainsaks väljavalituks , kes sai seesugusest tähtsast üritusest osa võtta.

18 Nobeli preemia võitjat ning 480 noorteadlast võtsid osa viiendat korda toimuvast majandusteaduste teemalisest kohtumisest Lindaus. Allan kandideeris kohtumisele, kuna 2013. aastal tunnustati Nobeli majanduspreemiaga kolme majandusteadase tööd, kelle teadustöö on väga lähedane tema enda uurimisvaldkonnale.

Nobeli laureaatidega kohtumine oli Allani jaoks erakordne võimalus kohtuda nobelistidega ning teiste noorteadlastega üle maailma, saada hea ülevaade maailma tippteadlaste hetkelisest teadustööst ning luua tuleviku koostööks kontakte. Saksamaa kantsler Angela Merkel oli üheks oluliseks külaliseks teiste hulgas, kellega Allanil oli au kohtuda.

Kohtumisel osalemine andis Allanile indu veelgi põhjalikumalt teadustööga tegeleda ning andis kinnitust, et ta tegeleb maailma kontekstis olulise teadustegevusega.

Allani teadustöö on seotud finantsturgude käitumise uurimisega, keskendudes valuutaturgude uurimisele ning valuutakursside sõltuvusele majanduse üldolukorrast.

Rohkem infot kohtumise kohta leiad siit: http://www.mediatheque.lindau nobel.org/

Intervjuu Allaniga Vikerraadios leiad siit: (29.08.2014 – 12:15)

Pildl Allan Teder ja Nobeli preemia laureaat Lars Peter Hansen

founder_institute_in_tallinn founder_institute_in_tallinn

Founder Institute alustas Eestis tegutsemist

Founder Institute on maailma suurim ettevõtjatele suunatud koolitus ning start-up firmade käivitamise programm, mis aitab edasipüüdlikel uutel ettevõtjatel üle maailma alustada jätkusuutlike tehnoloogiaettevõtteid. Meie partner, Lauri Antalainen, on üks instituudi  tutvustajatest Eestis.

18. juunil toimunud üritusel oli Lauri üks esinejatest, kes rääkis oma loo ideedest, mis ajendasid teda 10 aastat tagasi ettevõtlusega alustama. Lauri tutvustas meetodeid, kuidas ta leidis oma esimesed kliendid ning rääkis muuhulgas ka kartustest ning kõhklustest, mis kaasnesid tema ettevõtjakarjääri algusega.

Founder Institute’i üritused toimuvad iga 2 nädala tagant. Järgmine üritustesari algab oktoobri alguses, 2014. aastal. Osalema on oodatud kõik, kes soovivad saada inspiratsiooni juba kogenud ettevõtjatelt. Rohkema informatsiooni saamiseks kontakteeru Lauri Antalaineniga (lauri.antalainen@coregrow.eu)

 

h2020 h2020

CoreGrow on edukas Horizon2020 VKE instrumendi meetmes

Horizon2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on 80 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil. VKE instrument on Horisont 2020 toetusmeede, mis on suunatud noortele ettevõttetele, kellel on küll innovaatilised ideed, kuid napib arenguks vajalikke rahalisi vahendeid.

Tugevas konkurentsis olid edukad 2 eestlaste poolt esitatud taotlust. Keskmiselt 4-5% kõigist taotlustest üle Euroopa said rahastust, kusjuures 25% CoreGrow poolt esitatud taotlustest olid edukad.

Rahastust saanud projekti eesmärgiks on arendada tehnoloogiat, mis tagab gaasitorude turvalisuse linnapiirkondades. Projekti osana viiakse läbi teostatavusuuring, valmistamaks ette täiemahulist arendust.

Juhul kui oled huvitatud koostööst seoses Horizon2020 programmiga või sooviksid rohkem informatsiooni oma innovaatiliste ideede edukaks elluviimiseks, siis kontakteeru julgelt Mart Mooraga (mart.moora@coregrow.eu)